Algemene bedrijfsvoering

Stand: April 2015
Inhalt

§ 1 Toepassingsgebied
§ 2 Gegevensbescherming
§ 3 Overeenkomst / Uitvoering van de overeenkomst
§ 4 Leveringsvoorwaarden / Verzendkosten
§ 5 Verjaring / Risico-overdracht
§ 6 Betalingsvoorwaarden
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
§ 8 Beperking van aansprakelijkheid / Vrijwaring
§ 9 Toepasselijk recht / Slotbepalingen§ 1 Toepassingsgebied

1.1. De volgende Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen Duschmeister GmbH & Co KG, Am Haidschlag 32a, 22926 Ahrensburg, Duitsland, vertegenwoordigd door algemeen directeur, Bernd Burmeister, hetzelfde vestigingsadres (hierna te noemen: Duschmeister GmbH & Co KG en de klant (hierna te noemen: klant) als ook hun rechtsopvolgers.

1.2. Duschmeister GmbH & Co KG levert diensten, service en leveringen uitsluitend op grond van deze Algemene Voorwaarden.


§ 2 Gegevensbescherming

Ten aanzien van de gegevensbescherming geldt de informatie over de gegevensbescherming van Duschmeister GmbH & Co KG.


§ 3 Overeenkomst / Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De presentatie van het aanbod van Duschmeister GmbH & Co KG, in het bijzonder in prospectussen, advertenties en op het internet betekent geen bindend aanbod van Duschmeister GmbH & Co KG.

3.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten op het moment dat er een ontvangstbevestiging van een bestelling per e-mail aan de klant wordt verstuurd en hij de betalingsoptie bankoverboeking heeft geselecteerd. Bij de betalingsopties: rembours, creditkaart en koop op afbetaling, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat er een bevestiging van bestelverzending via e-mail wordt verstuurd en de bestelde goederen worden verzonden aan het afleveradres van de klant. Wanneer de bestelling wordt afgehaald, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen middels overhandiging van de goederen.

3.3. Duschmeister GmbH & Co KG behoudt zich het recht voor, om een verzoek van de klant in op zichzelf staande gevallen af te wijzen.

3.4. Bestellingen en afleveradressen buiten de Bondsrepubliek Oostenrijk worden niet in behandeling genomen. Indien een betaling reeds door Duschmeister GmbH & Co KG is ontvangen, zal het bedrag aan de klant worden teruggeboekt naar de respectievelijke bank-, giro- of creditcardrekening van herkomst.


§ 4 Leveringsvoorwaarden / Verzendkosten

4.1. De levering geschiedt vanuit het magazijn van Duschmeister GmbH & Co KG naar het door de klant opgegeven afleveradres in zoverre er geen schriftelijke bevestiging van de afwijking hiervan is overeengekomen.

4.2. Gedeeltelijke leveringen zijn toelaatbaar en gelden als eigenstandige leveringen, tenzij een gedeeltelijke levering bij wijze van uitzondering voor de klant niet redelijk zou zijn. Extra kosten die hierdoor ontstaan worden niet aan de klant berekend.

4.3. Duschmeister GmbH & Co KG draagt de zorg de gepubliceerde levertermijnen na te leven. In het geval Duschmeister GmbH & Co KG in gebreke blijft, dan kan de klant in overeenstemming met de genoemde bepalingen zich uit de overeenkomst terugtrekken.

4.4. Bestellingen en dienstverlening worden door Duschmeister GmbH & Co KG alleen uitgevoerd, wanneer er geen betalingsachterstanden bestaan uit andere overeenkomsten met de klant. Ontvangen bedragen worden in de eerste plaats verrekend met eventuele nog openstaande vorderingen, vervallen intrest en kosten verrekend, in chronologische volgorde van de respectievelijke vervaldata.


§ 5 Verjaring / Risico-overdracht

5.1. De verjaringstermijn voor vorderingen op grond van de aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken bedraagt 24 maanden en begint met de overgave van de gekochte waar. Als de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek), dan bedraagt de termijn 12 maanden vanaf levering van de waar.

5.2. Voor handelaren gelden de wetgeving, onderzoeks- en reclamatieverplichtingen in overeenkomst met het HGB, Handelsgesetzbuch, (Duitse Wet van Koophandel).


§ 6 Betalingsvoorwaarden

6.1. Op het moment van de bestelling gelden de verkoopprijzen die zijn gepubliceerd op de internetsite www.douchemeister.nl

6.2. De verkoopprijs wordt onmiddellijk opeisbaar vanaf het moment dat de overeenkomst wordt afgesloten. De betaling van de goederen geschiedt aan de hand van de betalingsoptie die de klant tijdens het bestelproces heeft geselecteerd. Bij creditcardbetalingen wordt de betreffende creditcardinstelling van de klant gelijktijdig met het tijdstip van de afgifte van de goederen voor verzending opdracht gegeven het factuurbedrag te incasseren.

6.3. Alle prijzen moeten worden beschouwd als zijnde de prijzen van de laatste afnemer inclusief de wettelijke omzetbelasting.

6.4. Is de klant verbruiker is in de zin van § 13 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek) en er sprake is van een betalingsverzuim door de klant, is hij verplicht een verzuimrente te betalen aan Duschmeister GmbH & Co KG van 5% bovenop de basisrentevoet. Is de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek), dan is § 6 Abs van toepassing. 4 s.1 met dien verstande dat de verzuimrente 8% bovenop de basisrentevoet bedraagt.

6.5. Onafhankelijk van § 6 Abs. 4 staat het Duschmeister GmbH & Co KG vrij om bewijsvoering te leveren voor een hogere verzuimschade of andersoortige schade.

6.6. De klant is alleen bevoegd tot verrekening in het geval dat de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant, zijnde ondernemer, wordt alleen toegestaan een vordering van een recht van retentie in te dienen wegens tegenvorderingen uit de afgesloten overeenkomst.

6.7. Voor automatische afschrijvingen van een bank- of girorekening die ongedaan zijn gemaakt of afschrijvingen van een creditcard die ongedaan zijn gemaakt, houdt Duschmeister GmbH & Co KG zich het recht voor om in op zichzelf staande gevallen redelijke administratiekosten te berekenen, tenzij de klant het ongedaan maken van de automatische overschrijving van zijn bank- of girorekening of van zijn creditcard niet te verwijten valt.

6.8. Alle verzendkosten, in het bijzonder verpakking, transportkosten, transportverzekering en bezorging komen op rekening van de klant. Alle prijzen en bijkomende kosten worden berekend op grond van prijslijsten die door Duschmeister GmbH & Co KG op het tijdstip van de beschikbaarstelling en afgifte ter verzending worden toegepast.

6.9. Ontstaan er bij Duschmeister GmbH & Co KG extra verzendkosten door het onjuist opgeven van een afleveradres of de gegevens van een geadresseerde, dan moeten deze kosten door de klant worden vergoed, hetzij dat de onjuistheid van de gegevens hem niet verwijtbaar zijn.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang Duschmeister GmbH & Co KG geen volledige betaling heeft ontvangen van de klant inzake alle vorderingen, waaronder tevens eventuele schade, kosten en rente wordt gerekend, die aan Duschmeister GmbH & Co KG op basis van huidige of toekomstige rechtsgronden toekomt, behoudt Duschmeister GmbH & Co KG het eigendom over de geleverde goederen.


§ 8 Beperking van aansprakelijkheid / Vrijwaring

8.1. Duschmeister GmbH & Co KG is met uitzondering van verwonding van leven, lichaam en gezondheid en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (grondverplichtingen) alleen aansprakelijk voor de schade die te wijten is aan grof, nalatig of opzettelijk handelen. Dit geldt eveneens voor indirecte gevolgschade, zoals in het bijzonder gederfde voordelen.

8.2. De aansprakelijkheid is ten opzichte van de verbruiker behalve bij opzettelijk of grof nalatig handelen of bij schade ontstaan door verwonding van leven, lichaam en gezondheid en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (grondverplichtingen) beperkt tot schade die bij het afsluiten van het contract op typische wijze voorzienbaar is en verder wat betreft de hoogte tot de voor het contract typische gemiddelde schade. Dit geldt eveneens voor indirecte gevolgschade, zoals in het bijzonder gederfde voordelen.

8.3. De aansprakelijkheid is ten opzichte van de ondernemer behalve bij opzettelijk of grof nalatig handelen van Duschmeister GmbH & Co KG of bij schade ontstaan door de verwonding van leven, lichaam en gezondheid en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (grondverplichtingen) beperkt tot schade die bij het afsluiten van het contract op typische wijze voorzienbaar is en verder wat betreft de hoogte beperkt tot de voor het contract typische gemiddelde schade. Dit geldt eveneens voor indirecte schade, in het bijzonder gederfde voordelen.

8.4. De beperking van aansprakelijkheid van de leden 1 tot en met 3 geldt ook ten gunste van de medewerkers en hun vervangers van Duschmeister GmbH & Co KG.

8.5. Vorderingen voor een aansprakelijkheid op grond van de wet voor productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.


§ 9 Toepasselijk recht / Slotbepalingen

9.1. Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN kooprecht. Dwingende bepalingen van de staat waarin de klant gewoonlijk verblijf houdt, blijven onaangetast.

9.2 In zoverre de klant handelaar, een juridisch persoon van het openbaar recht of publiekrechtelijk speciaal fonds is, of geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft of na afsluiting van het contract zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst of zijn woonplaats ten tijde van de inbeschuldigingstelling niet bekend is, zijn de plaats van handeling en de bevoegde rechtbank voor de uit ons contract voortgekomen geschillen de plaats van vestiging van Duschmeister GmbH & Co KG.

9.3 Zouden afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of in tegenspraak zijn met de wettelijke regelingen, dan wordt daardoor de overeenkomst verder niet aangetast.AGB als PDF

Naar Boven